Winkelwagen

Algemene Voorwaarden


Algemene (leverings)voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1.1 Door aankoop van de producten aanvaardt u onze algemene voorwaarden.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met AmsterdamBoeken.NL betreffende de verkoop, levering en betaling van onze producten.
1.3 Naast deze algemene voorwaarden kan AmsterdamBoeken.NL aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.
1.4 Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door AmsterdamBoeken.NL niet geaccepteerd.
1.5 AmsterdamBoeken.NL houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

Artikel 2 Afbeeldingen 
2 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de producten, in prijslijsten, op de AmsterdamBoeken.NL internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betaling 
3.1 De artikelen van AmsterdamBoeken.NL worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van AmsterdamBoeken.NL.
3.2 De prijzen zijn, indien niet anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzending.
3.3 Behoudens het geval van contante verkoop werken wij uitsluitend met vooruitbetaling.

Artikel 4 Leveringstermijnen
4.1 AmsterdamBoeken.NL is gerechtigd tot het doen van deelleveringen na overleg met afnemer. Uiteraard wordt voor de verschillende leveringen dan slechts eenmaal porto & administratiekosten in rekening gebracht. 
4.2 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. AmsterdamBoeken.NL is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
4.3 Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van AmsterdamBoeken.NL of haar leidinggevend personeel of indien anders is overeengekomen. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 5 Transportkosten
5.1 Kosten voor transport zijn voor rekening van de afnemer, ook bij retourzending.
Artikel 6 Reclames 
6.1 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk - met behoorlijke omschrijving van reden - kenbaar gemaakt te worden aan AmsterdamBoeken.NL. Na het verstrijken van deze termijn wordt AmsterdamBoeken.NL geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat AmsterdamBoeken.NL ervan uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.
6.2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
6.3 Indien een reclame door AmsterdamBoeken.NL gegrond wordt bevonden, kan AmsterdamBoeken.NL overgaan tot het volgende:
A. de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.
B. het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan AmsterdamBoeken.NL worden afgegeven.
C. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 7 Retourgarantie
7.1 In het kader van de wet 'kopen op afstand' heeft de consument bij het doen van een aankoop op afstand - internet, telefoon, fax - het recht op een 'afkoelingsperiode' van 14 dagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van redenen, waarbij de afnemer slechts de portokosten hoeft te betalen. Wanneer de afnemer zich bedenkt over een gedane bestelling dan kan de afnemer deze binnen 14 dagen na de datum van aflevering deugdelijk en in de originele en ongeschonden verpakking en voldoende gefrankeerd naar ons retour sturen. Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele en onbeschadigde verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag minus de porto voor verzending zo spoedig mogelijk terug op uw rekening. Voeg voor een snelle en correcte afhandeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur bij met de vermelding 'annulering' en uw bank- of girorekeningnummer.

Artikel 8 Retourzending
8.1 Bij retourzending dient het product verpakt te zijn in de originele en ongeschonden verpakking.
8.2 Kosten voor transport zijn voor rekening van de afnemer, ook bij retourzending.

Artikel 9 Garantie 
9.1 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen op het door AmsterdamBoeken.NL op te geven adres.
9.2 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A. indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd;
B. indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens AmsterdamBoeken.NL zijn verricht;
C. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid 
10.1 De aansprakelijkheid van AmsterdamBoeken.NL blijft te allen tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
10.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor AmsterdamBoeken.NL in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal AmsterdamBoeken.NL niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van AmsterdamBoeken.NL.
10.3 De afnemer vrijwaart AmsterdamBoeken.NL te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 11 Overige bepalingen 
11.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 12 Slotbepaling
12.1 AmsterdamBoeken.NL houdt zich het recht voor deze algemene bepalingen te wijzigen en/of uit te breiden. In alle gevallen gelden de algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden van AmsterdamBoeken.NL.